University Rank Holders

University Rank Holders

S.No Year Name Rank Photo
1 2016 Karthick S 1 Karthick S
2 2016 Murusidha Sumin A 6 Murusidha Sumin
3 2016 Seethalakshmi S 8 Seethalakshmi
4 2016 Deepika L 12 Deepika L
5 2016 Vaishali M 13 Vaishali
6 2016 Abinaya R 15 Abinaya
7 2016 Deepika K 22 Deepika K
8 2016 Manasadevi G P 23 Manasa Devi
9 2016 Afrose N 29 Afrose
10 2015 S.Karthik 15
11 2014 Srividhya 14
12 2013 R.Suganya 13
13 2013 M.Sridevi Dhakshyani 10
14 2013 N.Shalini 10
15 2012 C.V. Babble 9
16 2011 U.G.Vidhyalekshmi 8